Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost BELLATEX s.r.o., IČ 27447707, se sídlem Pujmanové 1221/4, Praha 4, PSČ 140 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113807 (dále jen „prodávající“) vydává tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“), který upravuje postup při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce www.bellatex.cz (dále jen „obchod“).

 2. Veškeré otázky, které nejsou upraveny tímto reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v případě, že kupující je spotřebitelem.

 

 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice nebo e-mailem na obchod@bellatex.cz.

 2. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u něj zboží zakoupil (nejlépe dokladem o zakoupení, výpisem z účtu či jiným důkazem), popsat reklamovanou vadu (event. přiložit fotografie) a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

 3. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamovaný výrobek zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný.

 4. Reklamované zboží kupující zašle spolu s uplatněnou reklamací nebo bezodkladně poté prodávajícímu na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice, aby prodávající mohl vadnost zboží posoudit.

 5. V případě, že bude reklamace vyřizována dodáním nové bezvadné věci nebo odstoupení od smlouvy, pak má prodávající nárok, aby mu kupující vrátil zboží včetně veškerého příslušenství.

 6. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.
 7. Přijetí reklamace prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí.
 8. Pro informace k uplatněné reklamaci můžete využít tyto kontaktní údaje prodávajícího:
  e-mail: obchod@bellatex.cz
  telefon: +420 384 388 151

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí a informuje o tom kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující (spotřebitel) právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 2. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující bere na vědomí, že v rámci vyřízení reklamace bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, neboť zpracování je nezbytné pro vyřízení reklamace.

 2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu vyřízení reklamace a poté do skončení reklamační doby z důvodu případného vyhodnocení opakované reklamace.

 3. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujícího, včetně práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsou předmětem samostatného dokumentu, který naleznete zde.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je v tomto znění účinný od 17. 4. 2024.