Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost BELLATEX s.r.o., IČ 27447707, se sídlem Pujmanové 1221/4, Praha 4, PSČ 140 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113807 (dále jen „prodávající“) vydává tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“), který upravuje postup při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce www.bellatex.cz (dále jen „obchod“).

 2. Veškeré otázky, které nejsou upraveny tímto reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího bezodkladně poté, co je tato vada zjištěna.

 2. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 3. Kupující je povinen doložit, kdy reklamované zboží zakoupil (nejlépe dokladem o zakoupení), dále je povinen popsat reklamovanou vadu a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

 4. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamovaný výrobek zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný.

 5. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace.

 6. Přijetí reklamace bude kupujícímu bezodkladně písemně potvrzeno.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí a informuje o tom kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující (spotřebitel) právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 2. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující bere na vědomí, že v rámci vyřízení reklamace bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, neboť zpracování je nezbytné pro vyřízení reklamace.

 2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu vyřízení reklamace a poté do skončení reklamační doby z důvodu případného vyhodnocení opakované reklamace.

 3. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujícího, včetně práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsou předmětem samostatného dokumentu, který naleznete zde.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je v tomto znění účinný od 8. 2. 2023.

 2. V případě změny reklamačního řádu je rozhodující znění platné a účinné v okamžiku uplatnění reklamace.