Ochrana osobních údajů GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje společnost BELLATEX s.r.o., IČ 274 47 707, se sídlem Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 113807 (dále jen „BELLATEX“), zpracovává o svých zákaznících.

 

Zásady jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti BELLATEX, jakožto správce, ve smyslu čl. 13 GDPR.

 

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je BELLATEX s.r.o., IČ 274 47 707, se sídlem Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4. Kontaktní adresou správce je Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 

B. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně pro účely plnění kupní smlouvy o dodávce našeho zboží, které jste si zakoupili v našem internetovém obchodě www.bellatex.cz v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a také v nezbytném rozsahu pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. daňové předpisy či předpisy o účetnictví).

 

V případě, že zvolíte při nákupu jako platební metodu platbu kartou online, systém internetového obchodu odesílá požadavek ke schválení platby přes platební bránu GP webpay do příslušného autorizačního centra. V rámci tohoto procesu berete na vědomí, že pro jednodušší ověření zákazníka musí být platební bráně předány tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné, abychom Vám umožnili v souladu s kupní smlouvou uhradit kupní cenu prostřednictvím platební karty online v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Vaše osobní údaje mohou být dále v přiměřeném rozsahu použity k tomu, abychom Vás informovali o novinkách o námi prodávaných výrobcích prostřednictvím newsletterů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo na základě Vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Máte možnost odmítnout či odhlásit zasílání newsletterů.

 

Na základě Vašeho souhlasu také zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zřízení a správy Vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě www.bellatex.cz v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také v souvislosti s užitím tzv. cookies, kterou jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

C. ZDROJ ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získává BELLATEX přímo od svých zákazníků.

 

D. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů je BELLATEX.

 

Osobní údaje mohou být za velmi omezených podmínek dále zpřístupněny osobám, které nám poskytují služby v pozici zpracovatele osobních údajů (osoby zajišťující technické řešení e-shopu, poskytovatelé marketingové platformy, prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, advokáti zajišťující vymáhání pohledávek, externí účetní, přepravní společnosti). Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

 

V odůvodněných případech a na základě zákona mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

E. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační údaje:   jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, adresa sídla, fakturační adresa

Kontaktní údaje:        kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Jiné údaje:                   bankovní spojení

 

F. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, adresa sídla, fakturační adresa.

 

G. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy, a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností (zejména k dodržování zákonných archivačních lhůt) a hájení práv z případných sporů, v posledním případě však nejdéle 5 let od uzavření kupní smlouvy. Pokud jde o údaje v uživatelském účtu, tyto zpracováváme po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než je uživatelský účet zrušen. Vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání newsletterů uchováváme po dobu přijímání newsletterů (obchodních sdělení), tj. do doby, než bude zrušen jejich odběr.

 

H. MARKETINGOVÁ ČINNOST, NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ
SOUHLASU

Společnost BELLATEX zasílá svým zákazníkům pravidelné newslettery, ve kterých informuje o novinkám v e-shopu. Jakékoliv jiné fyzické osobě mohou být obchodní sdělení zasílána na základě jejího souhlasu.

 

V případě, že nemáte zájem od nás dostávat novinky o našem zboží a nechcete, abychom pro tento účel zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování na e-mailu: obchod@bellatex.cz nebo můžete odhlásit odběr námi zasílaných obchodních sdělení tak, jak je uvedeno v každém newsletteru či jiném obchodním sdělení, které od nás obdržíte. Odhlášení odběru obchodních sdělení považujeme za odvolání souhlasu se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro tyto účely. Můžete se na nás obracet také poštou na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 

I. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BELLATEX za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů zákazníků používá moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně byla přijata vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

 

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Pokud se registrujete, je přístup do Vašeho uživatelského účtu možný po zadání Vámi zvoleného hesla. BELLATEX přístup k Vašemu heslu nemá.

 

J. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
 • Právo na opravu osobních údajů
  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění. Opravu Vašich osobních údajů můžete provést také prostřednictvím uživatelského účtu.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností a zároveň zde není žádný jiný oprávněný zájem správce na zpracování, musí BELLATEX Vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je BELLATEX povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Viz článek H výše.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy

Výše uvedená práva u nás můžete uplatnit na e-mailu: obchod@bellatex.cz.

 

K. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve společnosti BELLATEX předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

 

L. DOTAZY

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetněc práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice nebo e-mailem na adresu obchod@bellatex.cz.

 

M. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Zásadami.


V případě, že se u nás registrujete, pak zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že Zásady berete na vědomí a v celém rozsahu je přijímáte.

 

Zásady jsou účinné od 17. 4. 2024.