Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost BELLATEX s.r.o., IČ 27447707, se sídlem Pujmanové 1221/4, Praha 4, PSČ 140 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113807 (dále jen „prodávající“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dle jen „VOP“), které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce www.bellatex.cz (dále jen „obchod“)

 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:  

Obchodní společnost: BELLATEX s.r.o.
IČ: 274 477 07
DIČ: CZ27447707
Sídlo: Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice
Zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113807
Telefon: 384 388 151
E-mailová adresa: obchod@bellatex.cz
Název obchodu: www.bellatex.cz
 1. Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel. Pro účely těchto VOP se spotřebitelem rozumí každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským
  nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován také každý, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

 2. Kupující uzavřením kupní smlouvy způsobem níže uvedeným potvrzuje, že se předem seznámil s VOP a zavazuje se jimi řídit.

 3. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP.

 4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 5. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se kupní smlouva vedle příslušných ustanovení občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž zvláštními ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.). Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli se na vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neužijí.

 

 1. UPOZORNĚNÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prezentace zboží na internetových stránkách obchodu má pouze ilustrativní charakter a v detailech se může lišit od dodávaného zboží. Nabídka zboží na internetových stránkách obchodu není závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost zboží, které je zveřejněno na stránkách internetového obchodu.

 3. Prodávající ve smyslu § 1740 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem, výhradou či jinou změnou, a to i tehdy, pokud podstatně nemění podmínky nabídky.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat nabídky a ceny zboží v obchodě, zahajovat a ukončovat různé akční nabídky a výprodeje. Závazné jsou ceny zboží uvedené v obchodě v okamžiku, kdy kupující odesílá objednávku.

 5. Slevy na zboží se nesčítají s dalšími promoakcemi prodávajícího. Kupující může současně využívat jen jednu akci, ledaže je v podmínkách akce výslovně uvedena možnost akce kombinovat. Za akci se považují jakékoli podmínky prodeje, které jsou pro kupujícího výhodnější než standardní podmínky.

 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující si může na internetových stránkách obchodu vytvořit uživatelský účet, který mu usnadňuje nakupování v obchodě a obsahuje informace o jeho objednávkách.

 1. Internetové stránky obchodu umožňují provádět objednání zboží též bez registrace (vytvoření uživatelského účtu).

 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

 3. Kupující je povinen zachovat důvěrnost přístupových údajů k uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 4. Kupující může kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, že se kupující ke svému uživatelskému účtu nepřihlásí déle než 5 let. Kupující bude předem na tuto skutečnost upozorněn.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě s ohledem na nutnou údržbu internetových stránek obchodu.

 

 1. POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující údaje:

  1. údaje o kupujícím,
  2. údaje o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do elektronického nákupního košíku),
  3. údaje o způsobu úhrady kupní ceny a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 2. Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje v objednávkovém formuláři. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzovací e-mail na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

 3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu s osobami, které již dříve porušily podmínky uzavřené kupní smlouvy (zejména nepřevzaly zboží či neuhradily kupní cenu), opakovaně rušily objednávky či poškodily nebo se pokusily poškodit dobré jméno prodávajícího.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo zrušit kupní smlouvu pro nemožnost plnění z důvodu nedostupnosti zboží. Prodávající bude v takovém případě kupujícího bezodkladně informovat o zrušení objednávky nebo její části, či zrušení kupní smlouvy nebo její části.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny za zboží jsou uvedeny v českých korunách nebo v EUR, vždy včetně DPH. Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží či náklady na platbu při převzetí zboží (tzv. doběrečné), není-li uvedeno jinak.

 2. Zboží zakoupené v obchodě je dodáváno na území České a Slovenské republiky.

 3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou zobrazeny na internetových stránkách obchodu.

 4. Zboží bude kupujícímu odesláno způsobem, jaký zvolí nebo si kupující může vyzvednout osobně na adrese prodejny uvedené na internetových stránkách obchodu.

 5. Kupní cenu zboží je možné uhradit jedním z následujících způsobů:
  1. dobírkou, tzn. přímo u kurýra, nebo
  2. platební kartou online.
 6. S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše bude kupujícímu zobrazena před potvrzením objednávky.
 7. Prodávající vystaví k proběhlým platbám na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu.
 8. Objednávky kupujícího jsou zpravidla vyřizovány ve lhůtě do 3 pracovních dnů, nejpozději do 1 týdne, není-li výslovně u daného produktu uvedeno jinak (např. v sekci Zakázková výroba). Pokud se jedná o výrobek, který bude prodávajícím zhotovován dle požadavků kupujícího, bude doba vyřízení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím sjednána pro tento konkrétní případ.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže ovlivnit konkrétní čas a dobu dodání zboží. Kupující bude o času a době dodání zboží informován přímo přepravní společností.
 10. Kupující je povinen při doručení zboží přepravní společností v přítomnosti kurýra zkontrolovat, zda vnější obal (karton) doručovaného zboží není poškozený. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti kurýra. Pokud je doručované zboží poškozené nebo pokud v důsledku poškození obsah zásilky neodpovídá objednávce, sepíše kupující s kurýrem přepravní společnosti protokol o převzetí, s popisem poškození zásilky, poškození doručovaného zboží nebo chybějícího obsahu zásilky. Kupující je rovněž v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí zásilky.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Informace uvedené v tomto článku se vztahují na kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.
 2. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu na adresu: BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice nebo e-mailem na obchod@bellatex.cz. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde ke stažení. Kupující není povinen tento formulář použít. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to i v případě, že kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Je-li kupující dotčen jakoukoliv nekalou obchodní praktikou prodávajícího, je oprávněn vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také (i) odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo (ii) požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce je vyloučeno, pokud by s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky bylo odstoupení nepřiměřené.

 

 1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními
  občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující
  zboží převzal:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem; jinak zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zbožítéhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  2. hodí se k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; jinak je vhodná k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci; jinak s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k použití a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
  4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy;
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Předchozí odstavec tohoto článku se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (dále jen „reklamace“), která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že se jedná o zboží použité, pak lhůta pro uplatnění reklamace činí 12 měsíců od převzetí zboží.
 6. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 1. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí., ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje, Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

   

 2. Je-li zboží vadně, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by měla věc bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 5. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; pro smlouva se spotřebitelem se má za to, že vada není nevýznamná.
 7. Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení upravuje reklamační řád prodávajícího, který naleznete zde.

 

 1. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 3. Jeli vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 5. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 6. Další práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s vadným plněním jsou uvedeny v § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 7. Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení upravuje reklamační řád prodávajícího, který naleznete zde.
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Smluvní vztah založený uzavřenou kupní smlouvou se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to i v případě, že je tato kupní smlouva uzavřena s kupujícím, který je občanem cizího státu. Tím není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé bydliště.

 2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 3. Kupující (spotřebitel) má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  e-mail: adr@coi.cz
  web: www.coi.cz/informace-o-adr/

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí
  na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou předmětem samostatného dokumentu, který naleznete zde.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. VOP v tomto znění jsou účinné od 17. 4. 2024.